fb_icon

O NÁS BEZ NÁS

Slovensko má premiera, ktorý sa snaží prisvojiť si moc rozhodovať o všetkom a o všetkých. Na túto výbojnú centralistickú politiku však dostal mandát, ktorý budú môcť občania zmeniť až v ďalších voľbách. Avšak, v mnohých prípadoch chce pán premiér rozhodovať o veciach, ktoré neprislúchajú vláde, ale občanom, komunitám a samosprávam.

Od 1. augusta 2013 platí na Slovensku nová právna úprava viacerých noviel zákonov, ľudovo nazývaná zákon o strategických investíciách. Tá zmenila pohľad na významné investície, pričom vláda oficiálne tvrdí, že cieľom novej legislatívy je zefektívniť prípravu a realizáciu významných investícií.

Problém je v tom, že po novom môže byť na základe rozhodnutia vlády SR odsúhlasený akýkoľvek projekt, na ktorého realizáciu investor sľúbi vynaložiť min. 100 mil. EUR a ktorý vláda označí za „národohospodársky významný“. Navyše, ak vláda stavbu kvalifikuje ako významnú investíciu, na jej umiesnenie sa nevyžaduje stanovisko obce alebo mesta ako dotknutého orgánu, stačí len rozhodnutie „zhora“, z Úradu vlády. V praxi tak môže vláda „odklepnúť“ v zásade akúkoľvek súkromnú investíciu, ktorú označí ako strategickú.

Za typické príklady svojvôle vyššej moci na úkor občanov môžeme pokladať kauzu pezinskej skládky, avizovanú prípravu vybudovania ropovodu cez Petržalku, alebo plán na výstavbu megakasína v Bratislave.

Myslíme si, že tento zákon umožňuje pánovi premiérovi opäť rozhodovať o nás bez nás. Máme za to, že súčasný zákon o strategických investíciách je v princípe nedemokratický, ľahko zneužiteľný a ignoruje práva občanov, komunít a samospráv. Preto sme spustili petíciu, ktorou chceme docieliť zrušenie hlavného symbolu arogancie súčasnej vlády, ktorý odporuje prirodzenému rozvrhnutiu moci v demokratickom štáte.

OBČANIA PODPORTE NAŠU SNAHU
SVOJIM PODPISOM POD PETÍCIU
ZA ZRUŠENIE AROGANTNÉHO
SYMBOLU FICOVEJ SAMOVLÁDY
ZÁKONA O STRATEGICKÝCH INVESTÍCIACH!

ARGUMENTY ZA ZRUŠENIE ZÁKONA O STRATEGICKÝCH INVESTÍCIACH:

1. POLITICKÝ ARGUMENT – zákon obchádza samosprávy, komunity a občanov
Premiér a vláda prostredníctvom zákona o strategických investíciách rozhodujú o umiest- není stavieb (napr. ropovod, kasíno alebo skládka) v konkrétnom meste alebo obci. Avšak, jedine občanmi zvolená samospráva obce by mala prijímať zásadné rozhodnutia o pripravovaných projektoch v danej lokalite.

2. PRAKTICKÝ ARGUMENT – zákon je nejednoznačný a tým pádom ľahko zneužiteľný
Zákon o strategických investíciách v dnešnej podobe umožňuje vláde označiť za významnú investíciu prakticky akúkoľvek stavbu bez ohľadu na jej povahu a charakter. Keďže podmienky sú nastavené veľmi nejednoznačne, stačí rozhodnutie Ficovej vlády a môže dôjsť k realizácií takmer akéhokoľvek súkromného komerčného projektu. Tieto pravidlá sú ľahko zneužiteľné a vytvárajú priestor pre korupciu.

3. PRÁVNY ARGUMENT – zákon obmedzuje vlastnícke práva chránené Ústavou SR
Predošlá právna úprava umožňovala štátu v prípade odôvodnenej investície vo verejnom záujme (napr. diaľnica) pristúpiť k vyvlastneniu súkromných pozemkov. Súčasný zákon však za strate- gické investície považuje aj súkromné projekty. Ide teda o významný zásah do vlastníckych práv v Ústave SR. V takom prípade však nejde o verejný záujem. Navyše, možnosť vyvlastňovania v záujme súkromných investícií nezodpovedá požiadavke ústavy, že vyvlastňovanie je možné iba v nevyhnutnej miere.

onas-bez-nas-ilustracia

Copyright © 2015 MLADÁ BRATISLAVA