fb_icon

STANOVY POLITICKEJ STRANY MLADÁ BRATISLAVA

článok 1

Názov, sídlo, právne postavenie a vznik politickej strany

 1. Názov politickej strany je MLADÁ BRATISLAVA. Skratka sa nebude používať.
 2. Sídlom politickej strany MLADÁ BRATISLAVA je Fedinova 5, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.
 3. Politická strana MLADÁ BRATISLAVA je právnickou osobou založenou podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a hnutiach v znení neskorších predpisov Strana vzniká zápisom do registra strán vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 4. Politická strana MLADÁ BRATISLAVA je založená v súlade s Ústavou SR,  pôsobí v rámci politického systému Slovenskej republiky a Európskej únie a svoju činnosť vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami.

článok 2

Program strany a ciele jej činnosti

(ďalej len „programové ciele“)

 1. Politická strana MLADÁ BRATISLAVA (ďalej len „strana“) bude ako programové ciele svojej činnosti presadzovať najmä:
  • napĺňanie princípov demokracie, právneho štátu, občianskej spoločnosti, slobody a sociálne spravodlivej spoločnosti,
  • napomáhanie realizácie komplexu práv a slobôd občanov predovšetkým na lokálnej úrovni, a to spoluúčasťou na rozhodovacích procesoch orgánov územnej samosprávy a miestnej štátnej správy, ako aj kontrolou týchto  rozhodovacích procesov,
  • priblíženie výkonu verejnej moci predovšetkým na lokálnej úrovni občanovi, odbúravanie byrokratických prekážok,
  • ochrana životného prostredia, zasadzovanie sa za dodržiavanie právnych noriem na úseku výstavy a regulácií zásahov do kultúry bývania obyvateľov žijúcich  v mestských celkoch aj na vidieku,
  • podpora občianskej angažovanosti predovšetkým na lokálnej úrovni, aktívna podpora aj menšinových názorov, zodpovedajúcich programovým cieľom činnosti strany,
  • podpora dodržiavania etických hodnôt v spoločnosti, boj s korupciu a netransparentnými formami zásahov do výkonu verejnej moci tak na úrovni celoštátnej, ako aj na úrovni lokálnej.
 2. Strana bude špecifikovať a konkretizovať svoje programové ciele v dokumentoch, schvaľovaných orgánmi strany v zmysle týchto stanov.

článok 3

Vznik členstva v strane

 1. Členom strany sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony a zaviaže sa dodržiavať tieto stanovy a program strany.
 2. Členom strany sa nemôže stať člen inej politickej strany.
 3. O prijatí za člena strany rozhoduje predsedníctvo strany na základe písomnej žiadosti záujemcu o prijatie za člena strany.
  • Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko záujemcu, jeho bydlisko, dátum narodenia, vzdelanie, povolanie, telefonický a e-mailový kontakt.
  • Žiadosť musí tiež obsahovať čestné vyhlásenie záujemcu, že spĺňa všetky podmienky členstva v strane podľa zákona a týchto stanov, že je bezúhonný, že sa stotožňuje s programovými cieľmi strany a tieto programové ciele strany bude dodržiavať a svojou aktívnou činnosťou napĺňať.
 4. Členstvo v strane vzniká dňom rozhodnutia predsedníctva strany o prijatí záujemcu za člena strany.
 5. Členstvo v strane zakladajúcim členom strany vzniká dňom vzniku strany. Zakladajúci člen strany má práva a povinnosti člena strany.
 6. Zakladajúcimi členmi stany sú:
  • Meno a priezvisko: Mgr. Oliver Kríž
   Bydlisko: Jasovská 8, 851 07 Bratislava
   Dátum narodenia: 01/05/1978
  • Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Mikus
   Bydlisko: Blagoevova 2, 851 04 Bratislava
   Dátum narodenia: 19/05/1979
  • Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Kríž
   Bydlisko: Fedinova 5, 851 01 Bratislava
   Dátum narodenia: 28/02/1987

článok 4

Práva a povinnosti člena strany

 1. Člen strany má právo:
  • slobodne vyjadrovať svoje názory na činnosť strany a na prácu predstaviteľov strany,
  • predkladať návrhy ktorémukoľvek orgánu strany a podávať pripomienky k činnosti orgánov strany,
  • spolupracovať na príprave dokumentov strany,
  • voliť a byť volený do orgánov strany v súlade s  týmito stanovami,
  • uchádzať sa o kandidatúru za stranu na volené verejné funkcie,
  • prerušiť, pozastaviť alebo ukončiť členstvo podľa podmienok a spôsobom ustanovenými týmito stanovami.
 2. Člen strany je povinný:
  • presadzovať základné princípy programu strany, neohrozovať záujmy strany alebo plnenie jej programu,
  • dodržiavať program strany, stanovy a rozhodnutia orgánov strany,
  • riadne a zodpovedne plniť povinnosti vyplývajúce z funkcií, ktoré v strane zastáva, ako aj z verejných funkcií, ktoré zastáva na základe kandidatúry ako člen strany,
  • počas trvania členstva konať tak, aby nepoškodil dobré meno a povesť strany a tak, aby sa svojím správaním alebo činnosťou nespreneveril programu a cieľom, ku ktorým sa svojím členstvom prihlásil a ktorých naplnenie má napomáhať,
  • oznamovať predsedníctvu strany všetky zmeny údajov uvedených v prihláške za člena,
  • riadne a včas platiť členské príspevky určené predsedníctvom strany na príslušné obdobie, pričom zaplatený členský príspevok sa stáva uhradením súčasťou majetku strany a člen nemá nárok na jeho vrátenie,
  • neposkytovať dôverné stranícke informácie tretím osobám.

článok 5

Prerušenie a pozastavenie členstva v strane

 1. Predsedníctvo môže na základe písomnej žiadosti člena rozhodnúť o pozastavení jeho členstva v strane na určitý čas. Dôvodom takejto žiadosti môžu byť osobné alebo profesné dôvody na strane člena.
 2. Odpadnutím dôvodov, pre ktoré bolo členstvo prerušené alebo uplynutím času, na ktorý bolo členstvo prerušené, sa členstvo automaticky obnoví; to neplatí, ak medzitým členstvo zaniklo podľa článku VI.
 3. Počas prerušenia členstva, nesmie takýto člen strany kandidovať na verejnú funkciu na kandidátnej listine inej politickej strany, koalície politických strán alebo ako nezávislý kandidát, a to bez predchádzajúceho písomného súhlasu predsedníctva strany. Počas prerušenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch strany a člen nemôže byť volený do orgánov strany.
 4. Členstvo v strane je pozastavené vždy, keď je člen strany ustanovený do verejnej funkcie, pri ktorej všeobecne záväzný právny predpis vylučuje členstvo v politickej strane. Počas pozastavenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch strany a člen nemôže byť volený do orgánov strany.

článok 6

Zánik členstva v strane

 1. Členstvo v strane zaniká:
  • úmrtím člena,
  • obmedzením alebo stratou spôsobilosti na právne úkony člena,
  • stratou občianstva Slovenskej republiky, a to dňom nadobudnutia právnych účinkov straty,
  • vstupom člena do inej politickej strany, a to dňom vzniku členstva v inej strane,
  • písomným oznámením o vystúpení zo strany, a to dňom doručenia predsedníctvu strany,
  • vylúčením zo strany, ku ktorému môže dôjsť v prípade, ak:
   1. sa preukáže, že člen strany uviedol nepravdivé údaje v prihláške za člena,
   2. člen strany porušuje stanovy strany,
   3. člen strany je v omeškaní so zaplatením členského príspevku po dobu viac ako 1 rok, a to po predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany predsedníctva strany na túto skutočnosť,
   4. člen strany bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
   5. člen strany svojím konaním poškodzuje dobré meno strany alebo marí jej programové ciele.
   6. O vylúčení člena rozhoduje predsedníctvo strany. Rozhodnutie o vylúčení musí byť písomne zdôvodnené a doručené členovi. Proti rozhodnutiu o vylúčení sa môže člen písomne odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia. O odvolaní, ktoré má odkladný účinok, rozhoduje kontrolór strany do 7 dní od podania odvolania.

článok 7

Sympatizant strany

 1. Sympatizantom strany je každá osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 2. tohto článku stanov, a ktorej štatút sympatizanta strany udelí písomne predsedníctvo strany.
 2. Sympatizantom strany sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol  vek 18 rokov, sympatizuje s programovými cieľmi strany, chce napomáhať ich naplneniu aktívnym zapájaním sa do činnosti strany a požiada predsedníctvo strany o udelenie štatútu sympatizanta strany.
 3. Sympatizant strany nemá práva a povinnosti člena strany.
 4. Sympatizant strany má právo:
  • byť prítomný na zasadnutiach snemu strany bez práva hlasovať,
  • vyjadrovať svoje stanoviská k jednotlivým bodom prerokovávaným na zasadnutiach snemu strany,
  • podávať ďalšie návrhy a stanoviská súvisiace s činnosťou strany,
  • byť účastný na činnosti odborných skupín a poradných orgánov strany,
  • aktívne sa zapájať do ďalších činností strany.
 5. Sympatizant strany má povinnosť:
  • neposkytovať dôverné stranícke informácie tretím osobám,
  • svojim konaním neohrozovať záujmy strany alebo plnenie jej programu.
 6. Predsedníctvo strany môže svojim rozhodnutím odňať osobe štatút sympatizanta strany. Rozhodnutie o odňatí nadobúda platnosť a účinnosť jeho prijatím predsedníctvom strany, voči tomuto rozhodnutiu nie je opravný prostriedok.

článok 8

Organizačná štruktúra strany

 1. Strana má nasledovné orgány:
  • snem strany,
  • predsedníctvo strany,
  • predseda a podpredseda strany,
  • dozorná komisia.
 2. Organizačné jednotky strany sa nezriaďujú.

článok 9

Snem strany

 1. Najvyšším orgánom strany je snem strany. Jeho účastníkmi s hlasovacím právom sú všetci členovia strany. Na sneme strany majú právo účasti tiež sympatizanti strany, avšak títo bez hlasovacieho práva.
 2. Snem strany zvoláva predseda strany minimálne jeden krát za dva roky. V naliehavom prípade môže predseda strany zvolať mimoriadny snem strany.
 3. Ak o to predsedu strany požiada najmenej polovica členov strany, je predseda povinný zvolať mimoriadny snem strany tak, aby sa konal do 30 dní od doručenia žiadosti predsedovi strany. Ak tak predseda strany neurobí, zvolá mimoriadny snem kontrolór strany.
 4. Snem strany:
  • schvaľuje program strany, jej politiku a jednotlivé programové dokumenty,
  • schvaľuje stanovy strany a ich zmeny,
  • volí a odvoláva predsedu strany a podpredsedu strany, ďalších členov predsedníctva strany,
  • volí a odvoláva kontrolóra strany,
  • rozhoduje o zlúčení s inou politickou stranou,
  • rozhoduje o zrušení strany dobrovoľným rozpustením,
  • v prípade zrušenia strany s likvidáciou rozhoduje o vymenovaní likvidátora a výške jeho odmeny a o spôsobe naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov,
  • rozhoduje o ďalších otázkach; snem si môže vyhradiť na rozhodnutie aj otázky, patriace inak do pôsobnosti iných orgánov strany.
 5. Snem strany je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina členov strany. Snem rozhoduje uznesením. Uznesenie snemu je prijaté, ak za návrh súhlasne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov strany.

článok 10

Predsedníctvo strany

 1. Výkonným orgánom strany a najvyšším orgánom strany medzi jednotlivými snemami je predsedníctvo strany. Do pôsobnosti predsedníctva strany patria všetky záležitosti, ktoré nie sú vyhradené právnym predpisom alebo týmito stanovami do pôsobnosti iných orgánov strany.
 2. Predsedníctvo strany za svoju činnosť zodpovedá snemu strany, je povinné riadiť sa jeho uzneseniami a zabezpečovať ich plnenie.
 3. Predsedníctvo strany  najmä:
  • predkladá na rokovanie snemu návrh dokumentov strany, najmä návrh programu strany a návrh stanov strany a ich zmien,
  • schvaľuje kandidátov strany na verejné funkcie,
  • schvaľuje koaličné dohody s inými politickými stranami,
  • rozhoduje o prijatí za člena strany a o vylúčení člena zo strany,
  • schvaľuje rozpočet strany,
  • zriaďuje alebo zrušuje odborné skupiny a poradné orgány  strany a určuje ich náplň činnosti, kompetencie a vedenie,
  • schvaľuje interné normy strany (napr. organizačný poriadok,  rokovacie poriadky orgánov strany a pod.),
  • schvaľuje výšku a spôsob platenia členských príspevkov,
  • zabezpečuje činnosť strany po stránke organizačnej, administratívnej, technickej a hospodárskej,
  • zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva strany, ďalších evi­dencií vyžadovaných právnymi predpismi a evidenciu členov strany.
 4. Predsedníctvo strany tvorí predseda strany, podpredseda strany (obidvaja z titulu svojej funkcie)  a ďalší členovia strany, ktorých zvolí do funkcie člena predsedníctva strany snem strany. Funkcia člena predsedníctva strany je nezlučiteľná s funkciou kontrolóra strany.
 5. Funkčné obdobie volených členov predsedníctva strany je 4 roky a končí zvolením nových členov predsedníctva  strany na ich miesto na sneme strany.
 6. Volený člen predsedníctva strany sa môže vzdať funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia z akýchkoľvek dôvodov a to tak, že o svojom odstúpení písomne informuje predsedu strany. Doručením vzdania sa funkcie predsedovi strany mandát takémuto členovi predsedníctva strany zaniká.
 7. Predsedníctvo strany  zvoláva a vedie predseda strany. Predsedníctvo strany zvoláva podľa potreby, najmenej však raz mesačne. Na žiadosť aspoň polovice ostávajúcich členov predsedníctva strany alebo na žiadosť kontrolóra strany je predseda strany povinný zvolať predsedníctvo strany tak, aby sa konalo do siedmich dní od obdržania žiadosti.
 8. Predsedníctvo strany je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Jeho rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje viac než polovica prítomných členov alebo ak zaň v prípade rovnosti hlasov hlasuje predseda strany.
 9. Za výkon svojej činnosti predsedníctvo strany zodpovedá snemu strany.

článok 11

Predseda a podpredsedovia strany

 1. Predseda strany je štatutárnym orgánom strany.
 2. Predseda strany je najvyšším predstaviteľom strany, ktorý stranu reprezentuje navonok, riadi jej politickú činnosť a  je oprávne­ným konať v mene strany vo všetkých veciach.  Za svoju činnosť zodpovedá snemu strany.
 3. Predseda strany najmä:
  • zvoláva snem strany v zmysle ustanovení týchto stanov,
  • zvoláva a vedie predsedníctvo strany, predkladá mu personálne návrhy, ktoré patria do schvaľovacej pôsobnosti predsedníctva strany.
 4. Strana má jedného podpredsedu. Podpredseda strany v čase neprítomnosti predsedu strany vykonáva pôsobnosť predsedu strany v rozsahu splnomocnenia.
 5. Predsedu strany a podpredsedu strany volí snem strany na štyri roky spomedzi členov strany, pričom funkčné obdobie sa im končí zvolením ich nástupcov na sneme strany.
 6. Predsedníctvo strany môže na návrh predsedu strany poveriť podpredsedu strany koordináciou činnosti strany na vymedzených úsekoch.

článok 12

Kontrolór strany

 1. Kontrolór strany je kontrolný a rozhodcovský orgán strany.
 2. Kontrolór strany ako kontrolný orgán strany:
  • dohliada na dodržiavanie právnych predpisov, stanov, ako aj všetkých interných noriem v činnosti strany,
  • kontroluje hospodárenie s majetkom strany
  • overuje postup vo veciach účtovníctva strany.
 3. Kontrolór strany preskúmava riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku a návrh rozpočtu strany. Snemu strany predkladá správu o svojej činnosti, o výsledku preskúmania účtovnej závierky a o zistených nedostatkoch.
 4. Kontrolór strany môže predkladať predsedníctvu strany návrh na výšku členského príspevku na príslušné obdobie a spôsob ich platenia.
 5. Kontrolór strany ako rozhodcovský orgán strany:
  • rozhoduje v sporoch medzi členmi strany navzájom, medzi členmi strany a orgánmi strany a medzi orgánmi strany navzájom,
  • podáva záväzný výklad stanov a rozhoduje o súlade ostatných interných predpisov strany so stanovami strany.
  • ako odvolací orgán rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu predsedníctva strany o vylúčení člena zo strany.
 6. Funkcia kontrolóra strany je nezlučiteľná s funkciou predsedu strany, podpredsedu strany a člena predsedníctva strany.
 7. Kontrolór strany je volený na päť rokov a jeho funkčné obdobie sa končí zvolením nového kontrolóra strany na jeho miesto snemom strany.
 8. Kontrolór strany sa môže vzdať funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia z akýchkoľvek dôvodov a to tak, že o svojom odstúpení písomne informuje predsedu strany. Doručením vzdania sa funkcie predsedovi strany mandát kontrolórovi strany zaniká.
 9. Ak sa skončí funkcia kontrolórovi strany pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže predsedníctvo strany na jeho miesto do konania najbližšieho snemu strany vymenovať nového kontrolóra strany.
 10. Kontrolór strany je povinný upozorniť predsedníctvo strany na zistené nedostatky a podávať  návrhy na ich odstránenie.
 11. Jednotlivé orgány a členovia strany majú povinnosť poskytovať kontrolórovi strany pri jeho činnosti potrebnú súčinnosť.
 12. Za svoju činnosť zodpovedá kontrolór strany snemu strany.

článok 13

Konanie v mene strany

 1. V mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda strany, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis.
 2. Ostatní funkcionári a pracovníci strany sú oprávnení robiť právne úkony v mene strany na základe písomného splnomocnenia udeleného štatutárnym orgánom strany, teda predsedom strany.

článok 14

Hospodárenie strany

 1. Strana hospodári podľa schváleného rozpočtu strany, ktorý obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky. Rozpočet strany schvaľuje predsedníctvo strany v súlade s príslušnými právnymi predpismi a stanovami strany. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok.
 2. Strana vedie podvojné účtovníctvo a osobitnú evidenciu predpísaných skutočností v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi strany.
 3. Príjmami strany sú:
  • príjmy z členských príspevkov,
  • príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
  • príjmy z dedičstva,
  • príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
  • príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
  • podiely na zisku z podnikania obchodnej spoločnosti,
  • výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
  • príjmy z pôžičiek a úverov,
  • príspevky zo štátneho rozpočtu.
 4. Výdavkami strany sú náklady spojené s činnosťou strany, ktoré sú vynaložené v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
 5. Všetky orgány strany sú povinné dbať o to, aby majetok strany bol využívaný čo najhospodárnejšie, v súlade s právnymi predpismi a so stanovami strany. Dar poskytnutý strane na konkrétny účel môže byť použitý na iný účel len so súhlasom darcu.
 6. Strana zodpovedá za svoje záväzky celým majetkom; členovia strany za zá­väzky strany ani nezodpovedajú, ani neručia. Strana nesmie vo vlastnom mene podnikať a uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve.

článok 15

Zrušenie a zánik strany, spôsob naloženia s majetkovým zostatkom

 1. Strana sa zrušuje:
  • dobrovoľným zrušením,
  • zlúčením s inou politickou stranou alebo iným politickým hnutím,
  • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  • právoplatným rozhodnutím Najvyššieho súdu SR o rozpustení strany,
  • z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon.
 2. O zrušení strany podľa ods. 1 písm. a) a b) tohto čl.  rozhoduje snem.
 3. Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.
 4. V prípade zrušenia strany likvidáciou, snem, ktorý rozhodne o zrušení strany zároveň tým istým rozhodnutím vymenuje fyzickú osobu ako likvidátora a určí  výšku jeho odmeny.
 5. Likvidátor vykoná likvidáciu v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
 6. Likvidátor robí v mene strany len úkony smerujúce k likvidácii strany.
 7. Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor plní záväzky strany, uplatňuje pohľadávky strany a prijíma plnenia, zastupuje stranu pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Likvidátor môže uzavierať nové zmluvy len v súvislosti s ukončením nevybavených zmluvných vzťahov.
 8. Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku.
 9. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí snem v rozhodnutí o zrušení strany.
 10. Strana zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykoná výmaz strany z registra strán.
 11. Pokiaľ bola strana zrušená dobrovoľným zrušením alebo zlúčením s inou politickou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán podáva predseda strany do 5 dní od zrušenia strany.
 12. Pokiaľ bola strana zrušená s likvidáciou, zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR do 5 dní od zrušenia strany. Likvidátor podá návrh na výmaz strany z registra strán najneskôr do 30 dní od skončenia likvidácie.

článok 16

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. V čase po doručení Ministerstvom vnútra SR zaregistrovaných stanov strany splnomocnencovi prípravného výboru až do konania ustanovujúceho snemu strany vykonáva právomoci a povin­nosti predsedu strany a predsedníctva strany splnomoc­nenec. Nemôže však robiť v mene strany právne úkony, ktoré podľa všeobecne záväzných právnych predpisov môže robiť len štatutárny orgán.
 2. Ustanovujúci snem strany je splnomocnenec povinný zvolať tak, aby sa konal do 30 dní odo dňa doručenia zaregistrovaných stanov strany. Jeho účastníkmi sú zakladajúci členovia strany.
 3. Vo veciach neupravených týmito stanovami sa postupuje podľa príslušných ustanovení právnych predpisov. Ak niektoré ustanovenia týchto stanov nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 4. Tieto stanovy je možné meniť a dopĺňať na základe rozhodnutia snemu prijatého nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov snemu a to formou samostatných písomných a riadne očíslovaných dodatkov.
 5. Súčasne s prijatím rozhodnutia o zmene stanov môže snem prijať rozhodnutie o vydaní úplného znenia stanov.
 6. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom zápisu strany do registra strán vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany MLADÁ BRATISLAVA sumou vyššou ako je minimálna mzda
pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia príspevku

(zverejňovaný na základe § 22 ods. 5 zákona 85/2005 Z.z. o politických stranách)

Zoznam prispievateľov za rok 2015

Copyright © 2015 MLADÁ BRATISLAVA