fb_icon

STAVEBNÁ POLÍCIA

V súčasnosti platný stavebný zákon na Slovensku sa nedá nazvať inak ako veľkým nešťastím. Nejednoznačnosťou svojho znenia vytvára široký priestor pre jeho obchádzanie, nekontrolovanú výstavbu, nadmerné zahusťovanie a dokonca korupčné správanie, či už zo strany developerov alebo štátnych úradníkov. Právomoci pridelené stavebným úradom sú nedostačujúce, rovnako ako ich možnosti kontroly stavebnej činnosti, alebo udeľovanie sankcií. Pokuty za porušovanie stavebného zákona sú podľa súčasnej právnej úpravy smiešne nízke a veľmi ťažko vymáhateľné. Množstvo čiernych stavieb, arogancia developerov a bujnejúca korupcia sú výsmechom nielen platnej legislatíve ale predovšetkým slušným ľuďom.

Je pravda, že stavebné úrady sú zahltené administratívou spojenou s vydávaním stavebných povolení a územných rozhodnutí. Nikto však nekontroluje developera, či postupuje v súlade s vydaným stavebným povolením, čo sa preukáže až pri kolaudačnom konaní. Ak sa reálna stavba odlišuje od povolenia, požiada developer o Zmenu stavby pred dokončením. Za relatívne malú, resp. žiadnu, pokutu stavbu zlegalizuje. Navyše stavebný úrad nie je oprávnený nariadiť automaticky odstránenie stavby. Môže tak urobiť iba ak sa v konaní preukáže rozpor s verejným záujmom. Asi preto ešte nikdy nebola žiadna stavba odstránená.

Riešením tejto situácie je vznik STAVEBNEJ POLÍCIE, ktorú chápeme ako zakotvenie súhrnu opatrení uľahčujúcich boj proti stavebnej kriminalite. Náprava súčasného nevyhovujúceho stavu si vyžiada novelizáciu stavebného zákona a potom úpravy ďalších nadväzujúcich právnych predpisov. Navrhované opatrenia by zaviedli napr. sprísnenie pokút a nové druhy sankcií za porušenie stavebného zákona (zákaz činnosti, zabavenie strojov a pod.). Taktiež by dávali stavebnému úradu možnosť kontroly už v priebehu výstavby a v prípade porušenia stavebného povolenia možnosť stavbu zastaviť alebo ju odpojiť od inžinierskych sietí. Rozšírili by sa možnosti na odstránenie nelegálnych stavieb, a naopak, sprísnilo by sa dodatočné legalizovanie čiernych stavieb.

Občianske združenie MLADÁ PETRŽALKA zorganizovalo v priebehu roku 2010 petičnú akciu s názvom STAVEBNÁ POLÍCIA, ktorej primárnym cieľom bolo zastavenie nezmyselnej výstavby v Petržalke a sekundárne podanie návrhu na novelizáciu stavebného zákona, ktorý by uľahčil boj so stavebnou kriminalitou.

1. marca 2011 odovzdala MLADÁ PETRŽALKA do rúk štátneho tajomníka Árpáda Érsekiho Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR 747 petičných hárkov s podpismi 7 232 občanov v dobrej viere, že ministerstvo bude podporovať prijatie nového stavebného zákona, ktorý bude zodpovedať európskym štandardom.

Copyright © 2015 MLADÁ BRATISLAVA