fb_icon

STOP ROPOVODU CEZ PETRŽALKU!

Petičná iniciatíva s cieľom zabrániť vedeniu ropovodu cez mestskú časť Petržalka.
Ešte v roku 2011 vypracovalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky analýzu o ekonomickej výhodnosti prepojenia ropovodu Družba a rafinériou Schwechat (vláda SR k nej prijala uznesenie číslo 340/2011). V januári 2013 sa vláda Slovenskej republiky zaoberala možnými trasami ropovodu s tým, že o finálnom trasovaní rozhodne do konca roka 2013.

Trasy číslo
2 a 10 takzvaný mestský koridor vedú cez Petržalku.

Trasa číslo 2:
Pečniansky les, Einstenova, Aupark

Trasa číslo 10:
Nemocnica Antolská, Dolnozemská, Ekonomická univerzita, Prístavný most

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Uvedomujeme si aspekt energetickej bezpečnosti Slovenska, preto v prípade nutnosti realizácie projektu odporúčame finančne náročnejší tzv. karpatský koridor. Vplyvy na obyvateľstvo a životné prostredie musia byť minimalizované bez ohľadu na náklady.

ARGUMENTY PROTI

PRÁVNE:
obe mestské trasy odporujú dvom platným zákonom:
• zákonu 656/2004 O energetike (stanovuje sa tzv. ochranné pásmo 100 m po oboch stranách ropovodu)
a
• zákonu 135/1961 tzv. Cestný zákon („je zakázané umiestňovať potrubné vedenie s horlavinami (ropa) alebo výbušnými látkami na moste, ktorý je súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie“).

EKOLOGICKÉ:
• 1 liter ropy znehodnotí až 1 000 000 litrov vody!
• výstavba ropovodu cez husto obývané územie, by nepochybne predstavovala ekologické riziko
• jedná sa o environmentálne citlivé územie s vysokou hladinou spodnej vody
• aj menšia havária by mohla spôsobiť kontamináciu vodných zdrojov, zhoršit kvalitu zásob pitnej vody a drasticky znečistiť flóru a faunu lužných lesov
• v roku 1971 došlo ku kontaminácií vodného zdroja v Podunajských Biskupiciach. Dôvodom bol dlhodobý únik ropných látok z vtedajšieho n.p. Slovnaft a kontaminované studne zásobovali asi 120 tisíc obyvatelov východnej casti Bratislavy

POLITICKÉ:
Mestské zastupiteľstvo v Bratislave prijalo na svojom zasadnutí dňa 27.06.2013 uznesenie č. 1147/2013, ktorým žiada vládu SR, aby finálna trasa ropovodu neviedla cez intravilán hlavného mesta.

Copyright © 2015 MLADÁ BRATISLAVA